Dəyişənlərin adlandırılması

   Bildiyiniz kimi, dəyişənlərdən proqramlaşdırmada geniş surətdə istifadə olunur. Proqramçı kimi bu dəyişənlərə ad verməkdə sərbəstsiniz. Lakin müəyyən tövsiyyələrə əməl edib bir neçə məhdudiyyətlərə də riayət etməlisiniz. 

Bunlar aşağıdakılardır:

  • Dəyişənlərə mənalı adlar vermək daha yaxşıdır; 
  • Dəyişənlərə ad verilərkən mütləq latın əlifbasının hərflərindən istifadə olunmalıdır;
  • Dəyişənlərin adları ixtiyari uzunluqda ola bilər, lakin qısa adlardan istifadə etmək məsləhətdir;
  • Dəyişənlərin adları rəqəm ilə başlaya bilməz, lakin ortada və sonda rəqəm istifadə oluna bilər; (məs. point1, p2p)
  • Dəyişənlərin adları  _ (altxətt) simvolu ilə başlaya bilər; (məs. _order)
  • Dəyişənlərin adları bir neçə sözdən ibarət ola bilməz, sözləri ayırmaq üçün _ (altxətt) simvolundan istifadə olunmalıdır; (məs. my_book, day_of_week və s.)
  • Dəyişənlərə ad verilərkən rezerv sözlərdən (proqramlaşdırma dilinin xüsusi təyinatlı sözləri) istifadə oluna bilməz;
  • Python proqramlaşdırma dilində dəyişənlərin adında böyük və kiçik hərflərin fərqi var (məs. msgMsg ayrı-ayrı dəyişənlər hesab olunur).

Dəyişənlərin adlandırılması” üçün bir şərh

Şərh üçün bağlıdır.