Sadə riyazi əməllər

   Python dilində sadə riyazi əməlləri həyata keçirən hesab operatorları aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

Operator Təyinatı
+ soldakı operandla sağdakı operandı cəmləyir (a+b) 
soldakı operanddan sağdakı operandı çıxır (a-b) 
* soldakı və sağdakı operandı bir-birinə vurur (a*b)
/ soldakı operandı sağdakı operanda bölür (a/b) 
// soldakı operandı sağdakı operanda tam bölür (a//b)
% soldakı operandı sağdakı operanda qalıqlı bölür (a%b)
** soldakı operandı sağdakı operand dəfə qüvvətə yüksəldir (a**b)
abs(a) verilmiş a ədədinin modulunu hesablayır

   İndi isə gəlin bu operatorları nümunələr üzərində nəzərdən keçirək:

>>> a=5
>>> b=2
>>> c=a+b
>>> print("Cəm=",c)
Cəm=7
>>> c=a-b
>>> print("Fərq=",c)
Fərq=3
>>> c=a*b
>>> print("Hasil=",c)
Hasil=10
>>> c=a/b
>>> print("Qismət=",c)
Qismət=2.5
>>> c=a//b
>>> print("Tam hissə=",c)
Tam hissə=2
>>> c=a%b
>>> print("Qalıq=",c)
Qalıq=1
>>> c=a**b
>>> print("Qüvvət=",c)
Qüvvət=25
>>> a=-5
>>> abs(a)
5
>>>

    Bu proqramda fərqli ədədlərdən istifadə edərək eyni əməlləri bir daha sınaqdan keçirin. 

   Riyazi operatorlardan başqa Python dilinin math modulunda bir sıra riyazi funksiyalar da nəzərdə tutulmuşdur.

Sadə riyazi əməllər” üçün bir şərh

Şərh üçün bağlıdır.