Mənimsətmə operatorları

   Biz indiyə qədər mənimsətmə əməliyyatlarında = operatorundan istifadə edirdik. Bu əsas mənimsətmə operatorundan başqa Python proqramlaşdırma dilində digər mənimsətmə operatorları da var. Aşağıdakı cədvəldə sadalanan bu operatorlar müəyyən mənimsətmə əməliyyatları zamanı sintaksisi sadələşdirmək üçün istifadə olunur:

Operator İstifadə Ekvivalent
+= a+=2 a=a+2
-= a-=2 a=a-2
*= a*=2 a=a*2
/= a/=2 a=a/2
//= a//=2 a=a//2
%= a%=2 a=a%2
**= a**=2 a=a**2

   Gəlin bu operatorlardan birini təcrübədə tətbiq edək. Aşağıdakı proqram 1-dən 100-dək ədədlər içərisində 3-ə bölünənlərin sayını və onların cəmini tapıb ekrana çıxarır:

>>> k=s=0  
>>> for i in range(3, 100, 3):
        k+=1
        s+=i

>>> print(k, s) 
33 1683
>>>

   Proqramdakı k+=1s+=i ifadələrinin nəyə ekvivalent olduqlarını aydınlaşdırın.

Mənimsətmə operatorları” üçün bir şərh

Şərh üçün bağlıdır.