Operator və operandlar

İndi isə gəlin bir az da operatorlar haqqında danışaq. Operatorlar, müəyyən əməliyyatları həyata keçirən konstruksiyalardır. Bu konstruksiyalar xüsusi simvol və ya simvollar ardıcıllığından ibarətdir. Hər bir operator bir və ya bir neçə operand üzərində əməliyyat aparır.

Məsələn sadə toplama proqramını nəzərdən keçirək:

>>> a = 15
>>> b = 20
>>> c = a + b
>>> print(c)
35
>>>

  Burada c = a + b ifadəsində + simvolu toplama əməlini həyata keçirən cəm operatorudur. Bu ifadədə yer alan ab dəyişənləri isə operandlardır. Qeyd etmək lazımdır ki, operand kimi həm qiymətlər, həm də dəyişənlər istifadə edilə bilər.

  Python proqramlaşdırma dilində operatorlar aşağıdakı kimi sinifləndirilir:

  • Hesab operatorları
  • Müqayisə operatorları
  • Mənimsətmə operatorları
  • Məntiq operatorları
  • Bit operatorları
  • Üzvlük operatorları
  • İdentiklik operatorları

  Biz növbəti dərslərimizdə yeri gəldikcə bu operatorları daha yaxından incələyəcəyik. Burada qeyd edim ki, bu kitabın məqsədi sadədən mürəkkəbə doğru öyrətmək olduğuna görə, Python dilinin yuxarıda təsnif edilən operatorları ardıcıl şəkildə ələ alınmayacaq.

Operator və operandlar” üçün bir şərh

Şərh üçün bağlıdır.