Standart Tiplər

Ədəd Tipləri int, float, complex
Sətir Tipi str
Məntiq Tipi bool
Ardıcıllıq Tipləri list, tuple, range
Təsvir Tipi dict
Çoxluq Tipləri set, frozenset
Binar Tiplər bytes, bytearray, memoryview