Ən kiçik ortaq bölünən (ƏKOB)

   Riyaziyyatdan da bildiyiniz kimi ən kiçik ortaq bölünən (ƏKOB) – iki natural ədədin hər birinə qalıqsız bölünən natural ədədlərdən ən kiçiyidir. ƏKOB-u tapmaq üçün aşağıdakı qaydadan istifadə olunur:

 1. Ədədlər sadə vuruqlara ayrılır;
 2. Bu ədədlərdən birinin ayrılışı götürülür;
 3. O biri ədədlərin ayrılışlarından birincisinin ayrılışında olmayan vuruqlar götürülür və birinci ədədin vuruqlarının yanına yazılır;
 4. Alınmış vuruqların hasili tapılır.

   Proqramlaşdırmada isə ƏKOB-u tapmaq üçün aşağıda göstərəcəyimiz iki üsuldan istifadə edirlər. Gəlin hər iki üsulu nəzərdən keçirək.

   Birinci üsulda aşağıdakı alqoritmdən istifadə olunur:

mas = list(map(int, input().split()))
a, b = mas[0], mas[1]

if a > b:
  z = a
else:
  z = b
while True:
  if (z % a == 0) and (z % b == 0):
    lcm = z
    break
  z += 1

print(lcm)

   İkinci üsulda isə biz bu ədədlərin ƏBOB-undan istifadə edəcəyik. Bildiyiniz kimi verilmiş iki ədədin ƏBOB və ƏKOB-ları arasında aşağıdakı münasibət vardır:

a * b = ƏBOB(a,b) * ƏKOB(a,b)

   Belə olan halda verilmiş iki natural ədədin ƏKOB-unu onların hasilini ƏBOB-larına bölməklə də tapmaq olar:

mas = list(map(int, input().split()))
a, b = mas[0], mas[1]
c = a*b

# Öncə ədədlərin ƏBOB-unu tapırıq.
while a != b:
  if a > b:
    a = a - b
  else:
    b = b - a

print (c//a)

   Hər iki proqramın kodunu incələyin, daha sonra skriptdə yazın və icra edin.