Ahənq qanunu

   Bildiyiniz kimi sözdə eynicinsli saitlərin bir-birini izləməsi ahəng qanunu adlanır. Ahəng qanunu dilimizin əsas fonetik qanunudur.

Speak

   Ahəng qanunu, əsasən, saitlərin ahəngi üzrə qurulur. Saitlərin ahəngi iki cür olur:

  1. İncə saitlərin ahəngi;
  2. Qalın saitlərin ahəngi.

   Qalın saitlərin qalın, incə saitlərin incə saitləri izləməsinə damaq ahəngi deyilir. Dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər də qalın və ya incə olmaqla götürülür, yəni burada saitin yalnız qalın və ya incəliyi əsas sayılır. İncə saitlərin bir-birini izləməsi: üfüq, mənzərə, dünən, sədəqə, dəmir və s. Qalın saitlərin bir-birini izləməsi: adamlar, nağıl, uzaq, onlar, uzaqlarda və s. 

   Aşağıdakı proqram daxil edilmiş sözün ahəng qanununa tabe olub olmadığını müəyyən edir.

Screen Shot 2018-12-09 at 18.49.14