divmod() funksiyası

   divmod() funksiyası tam və ya həqiqi ədəd tipində iki parametr qəbul edir və birincini ikinciyə bölərək natamam qismətqalığı kortej şəklində qaytarır.

Funksiyanın sintaksisi aşağıdakı kimidir:

divmod(a, b)

   Burada a bölünən, b isə bölən ədəddir. Hər iki parametr tamhəqiqi ədəd tipində ola bilər, onların kompleks ədəd tipində verilməsi yolverilməzdir.

Aşağıda divmod() funksiyasının istifadəsi ilə bağlı nümunələr verilmişdir:

>>> x, y = divmod(5, 2)
>>> print(x, y)
2 1
>>>
>>> x, y = divmod(8.4, 3)
>>> print(x, y)
2.0 2.4000000000000004
>>>
>>> x, y = divmod(7.5, 2.5)
>>> print(x, y)
3.0 0.0
>>>
>>> print(divmod(0xa, 0x3))
(3, 1)
>>>