RAM

RAM (ing. Random Access Memory, az. Əməli Yaddaş Qurğusu) — işçi verilənlər və proqram kodunun saxlandığı ixtiyari müraciətli yaddaş qurğusudur.

Əməli Yaddaş Qurğusunda verilənlərin yazılması və oxunması digər yaddaş qurğuları (HDD, CD/DVD) ilə müqayisədə xeyli dərəcədə sürətli baş verir. RAM-da bir qayda olaraq kompüterdə iş prosesində lazım olan icraolunan maşın kodu və eləcə də giriş, aralıq və çıxış verilənləri saxlanılır. ROM yaddaşından fərqli olaraq RAM yaddaşı enerjidən asılı olaraq çalışır. Odur ki, kompüter söndürüləndə RAM-da yerləşən bütün verilənlər silinmiş olur.

RAM-ın ilkin forması 1947-ci ildə Williams borularında istifadə edilmişdir. Həmin ildə Frederick Viehe tərəfindən patentləşdirilən maqnit nüvəli yaddaş da RAM-ın ikinci geniş yayılmış forması hesab olunur. Əməli Yaddaş Qurğusunun günümüzdə istifadə olunan halı isə 1968-ci ildə Robert Dennard tərəfindən ixtira olunmuşdur.

Günümüzdə RAM yaddaşının iki tipi: statik RAM (SRAM) və dinamik RAM (DRAM) geniş istifadə olunur. SRAM DRAM-dan daha sürətli və bahalıdır. Müasir kompüterlərdə SRAM yaddaşı CPU-nun (prosessor) keş və daxili registerlərində istifadə olunur, DRAM isə kompüterin əsas yaddaşı qismində çıxış edir.