Üzvlük operatorları

   Bir qiymət və ya dəyişənin verilmiş ardıcıllıq (sətir, siyahı və kortej) və ya kolleksiyanın (çoxluq və lüğət) üzvü olub-olmadığını yoxlamaq üçün üzvlük operatorlarından istifadə olunur. Python proqramlaşdırma dilində iki üzvlük operatoru mövcuddur: in (daxildir) və not in (daxil deyil):

Gəlin aşağıdakı misalları nəzərdən keçirək:

>>> s = "Dərbənd"
>>> z= [1, 2, 3]
>>> k= ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')
>>> f = "bənd"
>>> n = 4
>>> t = 'g'
>>> f in s
True
>>> n in z
False
>>> t not in k
True
>>>

   Gördüyünüz kimi, əgər dəyişənin aldığı qiymət ardıcıllıqda tapılırsa ifadənin nəticəsi True, əks halda False olur.