Kvadrat tənliyinin kökləri

   Aşağıdakı proqram kvadrat tənliyinin köklərini tapmaq üçün tərtib olunmuşdur:

import math 

a=float(input('a-nı daxil edin: ')) 
b=float(input('b-ni daxil edin: ')) 
c=float(input('c-ni daxil edin: ')) 
d=b**2-4*a*c
if d>0:
  x1=(-b+math.sqrt(d))/(2*a)
  x2=(-b-math.sqrt(d))/(2*a)
  print('x1=',x1)
  print('x2=',x2)
elif d==0:
  x1=-b/(2*a)
  print('x1=x2=',x1)
else:
  print('Tənliyin həqiqi kökləri yoxdur.')

   Biz burada sqrt() funksiyasından istifadə etmək üçün standard modullardan olan math modulunu daxil etməliyik.